Chuyển đến nội dung chính

Atlantic Wall (German: Atlantikwall) Regelbau Fl246 - Ammunition...

Atlantic Wall (German: Atlantikwall) Regelbau Fl246 - Ammunition...: The Regelbau (German for "standard Bunlker design") were a series of standardised bunker designs built in large numbers by the...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này